ALGEMENE VOORWAARDEN FACEFACTS ACADEMY

1. Diploma
De opleidingen worden afgesloten met een landelijk ANBOS erkend branchediploma, KWC erkend branchediploma óf met een certificaat van Facefacts Academy.

2. Opleidingsduur en opleidingskosten
De opleidingsduur is per opleiding aangegeven op de website van Facefacts Academy en/of in de actuele studiegids van Facefacts Academy en/of in een van toepassing zijnde maatwerkofferte van Facefacts Academy en is aangegeven in aantal uren per les. De opleidingskosten bestaan uit lesgelden, inschrijfgeld, examengelden en overige kosten. De lesgelden zijn van toepassing op de betreffende opleiding voor het aangegeven aantal lesdagen. Naast lesgelden zijn mogelijk inschrijfgeld, examengelden en overige kosten (zoals materiaal, boeken en andere kosten) verschuldigd. De lesgelden en overige kosten zijn per opleiding aangegeven op de website van Facefacts Academy en/of in de actuele studiegids van Facefacts Academy en/of in een van toepassing zijnde maatwerkofferte van Facefacts Academy.

3. Examens
Het lesgeld is exclusief examengelden. De examens behorende bij opleidingen van Facefacts Academy worden afgenomen door de onafhankelijke erkende exameninstelling het Kwaliteitscentrum te Woerden. Op examens is het examenreglement van deze exameninstelling van toepassing. Dit reglement kan op de website van de exameninstellingen gedownload worden. Daar waar Facefacts Academy kosten voor examens heeft aangegeven draagt Facefacts Academy zorg voor aanmelding van cursisten voor examens. 

4. Aanmelding
Aanmelding voor een opleiding door middel van het (schriftelijk) invullen van het (online) inschrijfformulier of aanmelding voor een voorlichting of open dag van Facefacts Academy betekent het aangeven van serieuze interesse voor het volgen van een opleiding van Facefacts Academy. Een aanmelding voor een open dag of voorlichting is vrijblijvend. Een (online) inschrijving voor een opleiding leidt tot een overeenkomst.  Indien een cursist zich heeft aangemeld via het STAP-budget en het STAP-budget toegekend heeft gekregen, wordt deze aanmelding automatisch een officiële inschrijving en leidt tot een overeenkomst.

5. Inschrijfvoorwaarden
5.1. Een cursist schrijft zich in voor een cursus of opleiding door het daartoe bestemde (online)inschrijfformulier in te vullen en algemene voorwaarden te accorderen. Dit inschrijfformulier wordt per post of automatisch per e-mail naar Facefacts Academy gestuurd. Bij inschrijving gaat de cursist automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Facefacts Academy. Deze algemene voorwaarden zijn vermeld op de website van Facefacts Academy en bijgevoegd bij het offline inschrijfformulier. Indien een cursist zich heeft aangemeld via het STAP-budget en het STAP-budget toegekend heeft gekregen, wordt deze aanmelding automatisch een officiële inschrijving en zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
5.2. Na ontvangst van het ingevulde (online) inschrijfformulier ontvangt u een bewijs van inschrijving. 
5.3. Facefacts Academy behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen een cursus/opleiding te annuleren. In dit geval wordt het eventueel reeds betaalde cursusgeld gerestitueerd. Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan dat er geplaatst kunnen worden volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding. Op dat moment wordt er een wachtlijst aangelegd.  
5.4. Door inschrijving, zowel online als offline, verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld, ook als u lessen niet of slechts gedeeltelijk bijwoont.
5.5. Inschrijven voor een cursus/opleiding is alleen mogelijk als de cursist beschikt over een tot het einde van de cursus/opleiding geldig visum of verblijfsvergunning.  

6. Prijzen
6.1. Prijzen die vermeld staan, gelden per 1 deelnemer, cursus/opleidingsgeld zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders staat aangegeven. 
6.2. Prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief kosten van thuisstudiematerialen 
6.3. Prijzen kunnen jaarlijks worden aangepast zonder overleg met de wederpartij. 

7. Vrijstellingen
De cursist kan een gemotiveerd verzoek om vrijstelling indienen, ter beoordeling aan de betreffende exameninstelling. De kosten van behandeling van zo’n verzoek zijn voor rekening van de cursist. 

8. Betaling
8.1. Voor aanvang van de cursus/opleiding ontvangt de cursist de factuur op het adres dat is aangegeven op het aanmeldingsformulier. De rekening dient voor de vervaldatum te zijn voldaan. 
8.2. Het inschrijfgeld dient de cursist volgens genoemde betalingsvoorwaarden op het inschrijfformulier van de desbetreffende opleiding te voldoen. 
8.3. Betaling in termijnen is mogelijk zoals deze zijn aangegeven op het inschrijfformulier van de desbetreffende opleiding. 
8.4. Indien betaling achterwege blijft, ontvangt u een aanmaningsbrief waarbij het verschuldigde cursusgeld, te betalen binnen acht dagen na dagtekening, is verhoogd met € 20,00 administratiekosten. Blijft betaling hierna alsnog achterwege, dan wordt vordering overgedragen aan een extern incassobureau. Wanneer er sprake is van termijnbetaling dan wordt de gehele vordering overgedragen. Daarbij worden incassokosten á 15%, alsmede wettelijke rente verhoogd met een opslag van 2%, e.e.a. vermeerderd met btw, extra in rekening gebracht. 
8.5. Het is mogelijk dat de cursist als gevolg van herhaalde wanbetaling wordt geschorst van de opleiding totdat de achterstand inclusief rente en kosten is voldaan en totdat er een redelijk gelegenheid is de opleiding weer te vervolgen. Schorsing leidt niet tot opschorting van de betalingsverplichtingen van de cursist uitgaande van een normaal niet opgeschorte opleiding. Facturen van Facefacts Academy dienen volgens de op het inschrijfformulier genoemde betalingsvoorwaarden te worden voldaan. 

9. Annulering
9.1. Annulering van een cursus/opleiding dient schriftelijk per aangetekend schrijven aan Facefacts Academy te geschieden. 
9.2. De cursist heeft na de inschrijvingsdatum een bedenktijd van 14 werkdagen waarbinnen kosteloos geannuleerd kan worden.
9.3 Bij annulering 1 maand tot 2 weken voor aanvang van de cursus/opleiding wordt 30% van het totale lesgeld in rekening gebracht. Bij annulering 2 weken tot 1 week voor aanvang van de cursus/opleiding wordt 50% van het totale lesgeld in rekening gebracht Bij annulering minder dan 1 week voor aanvang van de cursus/opleiding dient het volledige lesgeld betaald te worden.
9.4. Bij niet verschijnen van de cursist zijn de volledige cursus/opleidingskosten verschuldigd. 
9.5. Restitutie is slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk, dit is ter beoordeling aan de directie. 
9.6. Inschrijfgeld wordt in geen geval gerestitueerd. 
9.7. Bij datumwijziging van een opleiding door Facefacts Academy is de cursist geen bedrag verschuldigd indien de gewijzigde datum niet schikt. 
9.8. Geannuleerde cursussen/opleidingen zijn niet overdraagbaar.

10. Cursusplanning en overmacht
Facefacts Academy behoudt zich het recht voor om bij over- of onderinschrijving van een opleiding op een later tijdstip (uiterlijk 6 maanden) of op een andere locatie, een redelijk alternatief te bieden. De cursist zal hierover tijdig worden geïnformeerd. Indien door een beperkte omvang van het aantal inschrijvingen of overmacht een bepaalde opleiding niet binnen 6 maanden kan aanvangen dan behoud Facefacts Academy zich het recht voor de opleiding te annuleren waardoor de door inschrijving ontstane overeenkomsten vervallen. Ingeschreven cursisten hebben recht op restitutie (binnen 2 weken) van tot dan toe gedane betalingen aan Facefacts Academy en worden hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte gesteld. Facefacts Academy is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht of onderinschrijving. 

11. Stageplaatsen
Tenzij expliciet anders aangegeven en indien van toepassing vormt het vinden van stageplaatsen een verantwoordelijkheid van de cursist, hierbij zal Facefacts Academy desgevraagd ondersteuning verlenen.

12. Boeken en lesmateriaal
12.1. Facefacts Academy verstrekt op de eerste lesdag de boeken en het lesmateriaal aan cursisten echter pas nadat de cursisten eerst het hierbij verschuldigde bedrag aan Facefacts Academy hebben voldaan. Op lesmaterialen zijn auteursrechten van toepassing die door de cursist en derde (werkgever of anders) worden eerbiedigt door in ieder geval zonder toestemming van Facefacts Academy geen kopieën hiervan te maken of de inhoud ervan te openbaren.
12.2. Cursisten mogen de cursusstof en cursusmaterialen niet gebruiken om zelf cursussen en/of trainingen tegen betaling aan derden te verzorgen. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt cursist een direct opeisbare boete en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van EUR 20.000,-.

13. Handelsnaam, inschrijving KvK en geldigheid
13.1. Facefacts Academy is een handelsnaam van Facefacts Visagie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 56150288. 
13.2. Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2011. 

14. Aansprakelijkheid
14.1. Facefacts Academy is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen; evenmin voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door Facefacts Academy georganiseerde cursus/opleiding en andere activiteiten. 
14.2. Facefacts Academy is niet verantwoordelijk voor het fout parkeren van auto’s in eigendom van de cursist/model. Kosten van bekeuringen en wegsleepkosten zijn voor de cursist/model. 
14.3. Ondanks de zorg die door Facefacts Academy aan de correcte invoer van de cursus/opleidingsgegevens wordt besteed, kan Facefacts Academy niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, omissies of onvolkomenheden in de weergave van die gegevens in de informatiegids. 
14.4. Facefacts Academy is niet verantwoordelijk voor de gezondheid van de cursist. Bij zwangerschap, astma of andere aandoeningen dient de cursist zelf na te vragen (gezondheidsverklaring) bij een arts of een deskundige of de opleiding gevolgd kan worden en/of zelf model te zijn. 
14.5. (Ex-) cursisten van Facefacts Academy die klanten behandelen hebben een eigen verantwoordelijkheid richting hun klanten. Dat betekent dat Facefacts Academy nooit aansprakelijk is voor eventuele schade die een klant door een behandeling van een (ex-)cursist lijdt.
14.6. Is de behandeling waarvoor de cursist bij Facefacts Academy een opleiding heeft gevolgd door veranderende wet- en regelgeving of door veranderende interpretatie van de huidige wet- en regelgeving niet langer toegestaan? Dan is Facefacts Academy onder geen beding gehouden tot restitutie van al betaalde lesgelden of op andere wijze aansprakelijk of gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding aan (cliënten van) (ex-)cursisten.

15. Vervanging docent
Facefacts Academy is te allen tijde gerechtigd een docent te vervangen door een andere docent in geval van ziekte of andere redenen. 

16. Klachtenprocedure
16.1. Eventuele klachten kunnen via onderstaande procedure bij Facefacts Academy worden gemeld waarna deze in behandeling worden genomen. 
16.2. Klachten dienen altijd schriftelijk te worden ingediend en gericht aan: Facefacts Academy, T.a.v. Klachtencommissie, Postbus 16, 6850AA Huissen.
16.3. Eventuele klachten zullen door een onafhankelijk persoon en als vertrouwelijk behandeld worden. 
16.4. Indien mogelijk worden klachten binnen 4 weken afgehandeld. U ontvangt de uitslag van uw klacht schriftelijk. 
16.5. Indien uw klacht niet binnen 6 weken kan worden afgehandeld ontvangt u van Facefacts Academy binnen 2 weken een brief met de bevestiging van uw klacht, de reden van het uitstel en een indicatie van de periode waarin uw klacht wel zal worden afgehandeld. 
16.6. Facefacts Academy zal alle relevante informatie m.b.t. klachten in haar klachtendossier voor een periode van 3 jaar bewaren. 
16.7. Facefacts Academy is aangesloten bij ANBOS onder lidnummer 25300. Indien klacht niet naar tevredenheid is afgewikkeld, kunt u zich richten tot ANBOS. I.s.m ‘De Geschillencommissie’, Bordewijklaan 46, 2591 XR te Den Haag, wordt uw klacht behandeld.
16.8. Het oordeel van de Geschillencommissie, te Den Haag, is bindend voor Facefacts Academy en eventuele consequenties worden door Facefacts Academy snel afgehandeld.

17. Privacywetgeving
Persoonsgegevens worden door Facefacts Academy strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier wordt aan Facefacts Academy toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit het inschrijfformulier verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor eigen activiteiten t.b.v. administratieve en commerciële doeleinden. Ook wordt beeldmateriaal, gemaakt tijdens opleidingen, workshops en trainingen, voor commerciële doeleinden gebruikt. Indien cursist of model hier niet mee instemt, dient dit schriftelijk te worden gemeld voorafgaand aan de opleiding, training of workshop. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier wordt aan Facefacts Academy toestemming verleend voor het (commerciële) gebruik van dit beeldmateriaal.

18. Weigering toegang
Facefacts Academy kan de toegang tot opleiding ontzeggen ingeval van wanprestatie. Dit houdt o.a. in het niet of tijdig betalen van het cursusgeld, maar ook het zich niet houden aan orde- en veiligheidsvoorschriften waartoe de cursist zich volgens de algemene voorwaarden verplicht.